మోత్కూరు మండలంలో సజీవ దహనానికి గురైన వెంకన్న కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని నిరాహార దీక్ష
Latest News
bookmarkBOOKMARK

మోత్కూరు మండలంలో సజీవ దహనానికి గురైన వెంకన్న కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని నిరాహార దీక్ష

By 1TV NEWS calender  18-Jul-2019

మోత్కూరు మండలంలో సజీవ దహనానికి గురైన వెంకన్న కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని నిరాహార దీక్ష

MOLITICS SURVEY

खुले नाले औऱ बिना ढ़क्कन के मैन होल का असली दोषी कौन है?

निगम अधिकारी
  68.18%
सांसद/विधायक
  31.82%

TOTAL RESPONSES : 44

Raise Your Voice
Raise Your Voice 

Suffering From Problem In Your Area ? Now Its Time To Raise Your Voice And Make Everyone Know